کتاب Basics Brandschutz

[ad_1]

در نظر گرفتن موارد مربوط به حفاظت از آتش قسمت مهمی در برنامه ریزی ساختمان است. این شامل اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند از آتش سوزی جلوگیری کند و همچنین اقدامات احتیاطی که مردم را قادر می سازد تا آنها را از ساختمان نجات دهند و آتش نشانان در صورت آتش سوزی می توانند آتش را مهار کنند. حفاظت از آتش به شدت تحت تأثیر الزامات قانونی قرار دارد ، و همچنین یک قسمت اساسی از پروانه ساخت ساختمان است. با این حال ، برای کار معماران ، مهمتر از همه درک پیشینه و طرز فکر آتش سوزی پیشگیرانه است تا بتوانیم از همان ابتدا آن را در برنامه ریزی های آنها بگنجانیم. اصول حفاظت در برابر آتش ، این دانش را مستقل از مقررات ارائه می دهد و روابط اساسی را در برنامه ریزی حفاظت از آتش توضیح می دهد.

[ad_2]

source