کتاب Basics Design Ideas

[ad_1]

Design Ideas روشهای مختلف جستجو برای راه حل طراحی را به دانشجویان ارائه می دهد. علاوه بر پیشنهاد روش های اساسی برای پیشبرد روند خلاقیت و توسعه رویکرد طراحی ، منابع مختلف الهام بخشی برای ایده های طراحی را نیز پیشنهاد می کند. این کار بر روی سه عنصر مکان ، شکل و عملکرد متمرکز است ، که بعضی اوقات می تواند به عنوان نقطه شروع فوری برای طراحی بتن باشد. این عناصر باید در نهایت به عنوان یک فرایند طراحی گنجانیده شوند. مضامین: خلاقیت در روند طراحی ؛ منابع الهام و رویکرد طراحی ؛ کار با مکان کار با شکل ؛ با کار کار کن

[ad_2]

source