کتاب Basics Fire Safety

[ad_1]

ایمنی در برابر آتش قسمت مهمی در طراحی ساختمان است. این اقدامات شامل اقدامات جلوگیری از آتش سوزی ، تسهیل نجات پرسنل در ساختمان در حال سوختن و کمک به آتش نشانان برای مهار آتش است. مقررات قانونی و قوانین ساختاری مقررات سختگیرانه ایمنی در برابر آتش سوزی را برای ساخت و سازهای تجاری و مسکونی وضع کرده اند. وظیفه اصلی معماران در مورد ایمنی در برابر آتش ، استفاده از اصول و روشهای جلوگیری از آتش سوزی در ابتدای مراحل طراحی است. این کتاب مفاهیم عمومی و مبانی اساسی ایمنی در برابر آتش سوزی در طراحی ساختمان فراتر از مشخصات سیستم های ساختمانی محلی را توضیح می دهد.

[ad_2]

source