کتاب Basics of Medical Molecular Biology

[ad_1]

زیست شناسی مولکولی تلفیقی از بیوشیمی و ژنتیک است که اصول مولکولی متابولیسم مواد ژنتیکی را مطالعه می کند ، یعنی تولید مثل ، رونویسی ، ترجمه و دستکاری آن به نفع زندگی. زیست شناسی مولکولی یک رویکرد به مطالعه ساختاری سه بعدی مولکولی زیست شناسی است که در ترکیب و عملکرد منعکس شده است تا در زیر به دنبال تظاهرات گسترده زیست شناسی کلاسیک باشد. ادغام اخیر زیست شناسی مولکولی و علوم رایانه ای منجر به توسعه بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی شده است. مطالعه ساختار و عملکرد یک ژن ، یعنی ژنتیک مولکولی ، از برجسته ترین زیرشاخه های زیست شناسی مولکولی است. این کتاب دلیل اصلی بسیاری از بیماری های مربوط به سیستم های ژنتیکی هسته ای و میتوکندری برای پیشگیری و یا مداخله خاص را برجسته می کند.

[ad_2]

source