کتاب Basics Spatial Design

[ad_1]

معماری از نقاشی های دو بعدی تشکیل نشده است – این یک فضای ساخته شده است. طراحی فضایی مبانی حجم بر آنچه که اساس درک و طراحی فضا است متمرکز است و به ایجاد درک عمیق از طراحی آگاهانه روابط سه بعدی کمک می کند. قابلیت های طراحی فضایی را به وضوح و به شکلی ارائه می دهد که به راحتی با کار فرد سازگار شود. مباحث: فضا چیست؟ چگونه فضا را می بینم؟ پارامترهای طراحی – عناصر مهمات فضایی – با استفاده از ابزار

[ad_2]

source