کتاب Basiswissen Angewandte Mathematik – Numerik, Grafik, Kryptik : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای ساده و در دسترس برای ریاضیات کاربردی ، به ویژه ریاضیات عددی ، جنبه های گرافیک رایانه ای و فناوری کدگذاری ارائه می دهد. حدود 140 نمونه کاملاً محاسبه شده ، 100 وظیفه خوب با راه حل و حدود 50 تست خودآزمایی با راه حل برای آسان کردن موضوع. همه چیز با حدود 80 نمودار در متن به علاوه یک ابزار PDF تعاملی موجود در اینترنت برای ایجاد تکالیف تصادفی از جمله راه حل ها گرد می شود. این کتاب برای دانشجویان در دوره هایی با دوره های ریاضیات اجباری در مطالعات پایه در دانشگاه ها و دانشکده های فنی است. این ایده آل به عنوان یک خواندن همراه برای سخنرانی های مصاحبه و خودآزمایی مناسب است.

[ad_2]

source