کتاب Basiswissen deutsche Wortbildung

[ad_1]

این جلد دانشجویان سال اول را معرفی می کند • دانش پایه ای در مورد شکل گیری کلمات در زبان آلمانی. فصل های بخش های گفتار با توجه به واژه گویان استفاده شده و فرم های کلمات محلی و قرض گرفته شده بر اساس حروف الفبا فهرست شده اند. خوانندگان • یک مرور سریع از گزینه های اساسی داشته باشید ، اما در صورت لزوم می توانید اشکال جداگانه را نیز جستجو کنید. این جلد با واژه نامه ای از مهمترین اصطلاحات فنی و ثبت واژه بندی به پایان می رسد.

[ad_2]

source