کتاب Basiswissen Lineare Algebra : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای ساده و در دسترس برای جبر خطی ارائه می دهد. تقریباً 200 مثال کاملاً محاسبه شده ، 100 وظیفه خوب با راه حل و حدود 50 تست خودآزمایی با راه حل هایی برای آسان کردن موضوع. همه چیز با حدود 60 نمودار در متن به علاوه یک ابزار PDF تعاملی موجود در اینترنت برای ایجاد تکالیف تصادفی از جمله راه حل ها گرد می شود. این کتاب برای دانشجویان در دوره هایی با دوره های ریاضیات اجباری در مطالعات پایه در دانشگاه ها و دانشکده های فنی است. این ایده آل به عنوان یک خواندن همراه برای سخنرانی های مصاحبه و خودآزمایی مناسب است.

[ad_2]

source