کتاب Bäume, die vom Leben erzählen : Was sie uns verraten über Gott und seine Liebe zu uns

[ad_1]

آدم و حوا ، کشتی نوح ، بوته در حال سوختن ، چوب موسی ، صلیب عیسی مسیح – هر شخص قابل توجه ، هر واقعه بزرگ در کتاب مقدس با یک درخت ، شاخه ، دانه ، میوه یا هر قسمت دیگر از ارتباط دارد درخت متیو اسلیث بینش شگفت انگیزی از دنیای درختان در کتاب مقدس و نحوه استفاده خداوند از غول های سبز در برنامه های خود ارائه می دهد. قدم زدن او در جنگل از طریق کتاب مقدس ، حقایق و اصول معنوی را می توان در زندگی ما با درختان یافت و اینکه چرا خداوند درختان را به ویژه دوست دارد. در عین حال ، این کتاب ما را ترغیب می کند که با طبیعت سپرده شده به ما به عنوان ابراز احترام انسان نسبت به خالق ، مسئولیت پذیرانه رفتار کنیم. یک سفر کشف شگفت انگیز ، پس از آن طبیعت را در کتاب مقدس با چشمان دیگری مشاهده می کنید.

[ad_2]

source