کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development

[ad_1]

این کتاب به پیامدهای ورود کشورها و جوامع آفریقایی در زنجیره جهانی آلومینیوم می پردازد. به اصطلاح “تقلا جدید برای آفریقا” در دهه اول قرن بیست و یکم نشان داد که شرایط زندگی آفریقا به طور جدی تحت تأثیر چرخه های مداوم رونق و سقوط تحت تأثیر قرار گرفته و کیفیت زندگی در حال حاضر به تصمیمات سرمایه گذاری بستگی دارد و سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ بین المللی. نویسنده با الگوبرداری از شبکه جهانی تولید بوکسیت و آلومینیوم ، بر جنبه های اجتماعی و سیاسی این وابستگی متمرکز شده است ، که از طریق مصاحبه های مختلف با ذینفعان مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

[ad_2]

source