کتاب Bazooka Proof: Create a Foundation of Fulfillment So Your Happiness Can Thrive

[ad_1]

بازوکا اثبات به خوانندگان کمک می کند تا قدرت بیشتری را در درون خود احساس کنند و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند ، عزت نفس بهتری داشته باشند ، روابط معنی دارتری داشته باشند و در مواجهه با هر آنچه که در آینده مواجه می شوند ، مقاومت بیشتری داشته باشند. همه خوشبختی را می خواهند و سزاوار آن هستند ، اما جستجوی خوشبختی یک چرخه بی پایان است که استرس جدید ایجاد می کند. رویکرد جدیدی لازم است. قبل از احساس شادی ، چیز دیگری لازم است – اساس موفقیت. خوشبختی یک احساس است و یک احساس شادی می آید و می رود. اما این دستاورد همچنان ادامه دارد و مانند یک سپر ضد گلوله عمل می کند که هیچ کس نمی تواند آن را از بین ببرد. Bazooka Proof ترکیبی از داستان ها ، اصول و مراحل عملی است که به خوانندگان می آموزد چگونه برای تحقق هر آنچه زندگی هدفشان است بنیادی بنا کنند.

[ad_2]

source