کتاب Be What You Wish

[ad_1]

اکثر مردان از قدرت خلاقیت تخیل کاملاً بی اطلاع هستند و همیشه در برابر دستورات «واقعیت ها» سر تعظیم فرود می آورند و زندگی را بر اساس جهان بدون آن می پذیرند. اما وقتی این نیروی خلاق را در درون خود کشف کنید ، جسارتاً برتری تخیل را تصدیق خواهید کرد و تسلیم همه آن خواهید شد و اعتقاد بر این است که همه مردان می توانند مسیر زندگی خود را تغییر دهند. از طریق تخیلات ، از طریق تصدیق های خود ، می توانیم جهان خود را تغییر دهیم ، می توانیم آینده خود را تغییر دهیم. اگر ما با اشتیاق تلاش کنیم تا مفهوم جدید و بالاتری را برای خود مجسم کنیم ، همه چیز در خدمت ما خواهد بود.

[ad_2]

source