کتاب Bearers of Meaning : The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance

[ad_1]

برای همه علاقه مندان به رابطه بین ایده ها و محیط ساخته شده ، جان اونیانس توصیف تصویری واضحی از مجموعه معانی تعریف شده توسط فرهنگ غربی برای دستورات کلاسیک ارائه می دهد. Onians نشان می دهد که طی 2000 سال از اولین حضور آنها در یونان باستان از طریق یادداشت خود در ایتالیا رنسانس ، سفارشات – ستون ها و پایتخت های معروف به Doric ، Ionic ، Corinthian ، Tuscan و Composite – برای اهداف بیانگرانه ساخته شده اند ، و بیننده را درگیر خود کرده است در یک گفتگوی بصری مداوم

[ad_2]

source