کتاب Beautiful Pain

[ad_1]

زندگی دشوار ، پر از مصیبت و مبارزه است. Beautiful Pain دشواری های حاصل از طریق فرزندخواندگی و به طور کلی زندگی را بررسی می کند. از نظر شاعرانه ، این کتاب هدف از درد و زیبایی را می توان در طرف دیگر یافت. این داستان از فرزندخواندگی پسر ما و اشکهای زیادی است که در طول راه با آن روبرو شده ایم. او همچنین در حالی که نگاهی اجمالی از نور را در آن سوی مسیر ما از طریق گل و لای نشان می دهد ، داستان های دردی را که زندگی ناگزیر به بار می آورد ، جستجو می کند. جذابیتی شاعرانه برای امید ، درد زیبا به لجن و گل زندگی می ریزد و همه خوانندگان را از طریق مبارزه مشترک بشر شناسایی می کند.

[ad_2]

source