کتاب Becoming Art : Exploring Cross-Cultural Categories

[ad_1]

سی سال پیش ، هنر بومیان استرالیا چیزی بیشتر از پاورقی هنر جهانی بود. امروزه ، این یک جنبش مهم هنری معاصر است که اغلب به عنوان پیوندی با گذشته ای عمیق فرهنگی تبلیغ می شود. تبدیل شدن به هنر ، تحلیلی تازه در مورد تغییر زمینه های فرهنگی و اجتماعی پیرامون تولید هنر بومی ارائه می دهد. این کتاب مرزهای بین انسان شناسی و تاریخ هنر را پشت سر می گذارد و با استدلال از هر دو رشته دیدگاه بین رشته ای منحصر به فردی را ارائه می دهد که خود هنرمندان را در مرکز بحث و جدال قرار می دهد. تاریخ هنر غربی به طور سنتی هنر بومی را دور از زمان و مکان می دانسته است. هنر تبدیل می شود ، از تاریخ مدرن هنر بومی استفاده می کند تا برخی از پیش فرض های گفتمان هنر غرب و دنیای هنر غرب را به چالش بکشد. این یک دیدگاه چند فرهنگی بیشتر در مورد تاریخ هنر جهانی است.

[ad_2]

source