کتاب Beethoven : Ein politischer Künstler in revolutionären Zeiten

[ad_1]

لودویگ ون بتهوون بدون شک یکی از بزرگترین آهنگسازان تمام ادوار بود و میراث موسیقی بی نظیر او همچنان بر سالن های کنسرت در سراسر جهان تسلط دارد. و او عمدتاً یک هنرمند سیاسی بود. وی به عنوان شاهد معاصر دوران آشفته – انقلاب فرانسه ، جنگ های ناپلئونی ، کنگره وین ، عصر متترنیخ – نسبت به قدرتمندان موضع روشنی داشت حتی وقتی از نظر مالی به آنها وابسته بود. ویلیام کیندرمن ، پیانیست ، موسیقی شناس و متخصص بتهوون در تحلیل درخشان خود واقعیت سیاسی و مدینه فاضله را در کارهای بتهوون ردیابی می کند و به هر دو چالش اجتماعی و سیاسی امروزی مربوط می شود. به این ترتیب ، كیندرمن كاملاً نور جدیدی را روی آثاری فاخر مانند فیدیلیو ، اگمونت ، ارویكا و سمفونی 9 افكند.

[ad_2]

source