کتاب Begegnung und Verständigung : Hermeneutische Grundfragen im interreligiösen Dialog

[ad_1]

15 سال از تأسیس انستیتوی تحقیقات بین فرهنگی و بین ادیان اروپا در اکتبر 2004 دلیل کافی برای اثبات قدردانی از تجربیات و ایده هایی است که در مسیر مشترک خود با پروژه ها و نشریات مختلف به دست آورده ایم و همزمان انتقاد از آنچه که به طرق مختلف در یک نوع خلاصه بدست آمده است. تصادفی نیست که س basicالات اساسی هرمنوتیک همیشه در گفتگوی بین ادیان است ، همان چیزی است که در تحقیقات و آموزش ما به عنوان نشست و تفاهم در جاهای مختلف اروپا ایجاد شده است. این را باید در کل و با این پست به خاطر بسپارید. به این ترتیب و به عنوان بخشی از مسیر ما و جامعه آموزشی ما ، از همه کسانی که می خواهند با ما فکر کنند درباره آنچه برای ما در خارج از کشور خاص است یا در مورد فرد خارجی در منطقه ما – صرف نظر از منشا ، فرهنگ و مذهب آنها – دعوت می کنیم.

[ad_2]

source