کتاب Begehren und Ökonomie : Eine sozialphilosophische Studie

[ad_1]

میل ، جنسیت ، صمیمیت و اشتیاق با ظرافت در ماتریس سرمایه داری متأخر جامعه گره خورده است. این مطالعه اقتصاد سیاسی میل پس از 1968 را بررسی می کند. این امر به تاریخ فلسفه ورود پیدا می کند – از افلاطون گرفته تا روانکاوی گرفته تا پساساختارگرایی. شما از این فرض شروع می کنید که اقتصاد یک عامل اصلی در درک میل است. برعکس ، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بدون نقش آرزو قابل درک نیستند. آرزو دارای یک اثر تحرک اجتماعی است که می تواند سیستم های هنجاری را ایجاد و حفظ کند و همچنین آنها را نقض کند. علاوه بر مواضع نمونه افلاطون ، جورج دبلیو. هگل ، فردریش نیچه و زیگموند فروید ، رساله های اقتصادی ژیل دلوز و فلیکس گواتاری و فلسفه آرزو که در مه 1968 در پاریس پدیدار شد ، مورد بررسی قرار می گیرند.

[ad_2]

source