کتاب Believing Identity : Pentecostalism and the Mediation of Jamaican Ethnicity and Gender in England

[ad_1]

بیان پیچیده و گاه متناقض نژاد ، دین و جنسیت ، این کتاب را به سمت ساخت فرهنگی هویت برای مهاجران جامائیکایی در انگلیس راهنمایی می کند. نویسنده ادعا می کند که دین – در این ایالت پنطیکاستال – به سادگی نمی تواند به عنوان وسیله ای برای جبران معنوی افراد مستضعف اقتصادی درک شود. در عوض ، در کلیسای خدا در عهد جدید ، یکی از بزرگترین کلیساهای آفریقایی در انگلیس در دریای کارائیب ، کیهان شناسی کلیسا س questionsالات مربوط به هویت و همچنین رنج را حل می کند. مشارکت مذهبی یکی از راههای مذاکره آفریقایی های کارائیب برای نمایندگی و تعامل در جامعه انگلیس است.

[ad_2]

source