کتاب Bénin les institutions démocratiques : Analyse comparée avec des évolutions en France et aux Etats-Unis

[ad_1]

قانون اساسی جدید بنین به 11 دسامبر 1990 برمی گردد. این یک سیستم دموکراتیک ایجاد می کند و بنابراین مبتنی بر مردم ، تنها صاحب قدرت حاکمیت است ، و نهادهایی را تعریف می کند ، و همچنین یک نهاد نظارتی است که گزارشات اعضای خود را نظارت می کند . اقدامات متقابل. این مردم به عنوان یک نهاد انتخاباتی از طریق نمایندگان قانونی خود حاکمیت خود را اعمال می کنند. این کتاب جنبه دموکراتیک ، رابطه با مردم را براساس نمونه های فرانسه و آمریکا بررسی می کند. این تجزیه و تحلیل هم قدرت تشکیل دهنده و هم قدرت های تشکیل شده را در بر می گیرد. هدف این است که ویژگی های بنین را در مورد حق رأی جهانی ، تفکیک قوا و رابطه موجود با مردم درک کنیم.

[ad_2]

source