کتاب Bénin : les recettes publiques en débats

[ad_1]

بنین ، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، منابع طبیعی فراوانی ندارد و بنابراین فقط می تواند بودجه توسعه خود را بر منابع حاصل از مالیات متمرکز کند. این کتاب مواردی را که مانع بسیج منابع مالی و راه حل های احتمالی برای تأمین فضای زیادی در بودجه برای تأمین هزینه های توسعه کشور است ، مورد بررسی قرار می دهد. علیرغم تلاش برای ایجاد درآمد مالیاتی که در سالهای اخیر مشاهده شده است ، بنین از نظر سطح درآمد هنوز از پتانسیل خود فاصله دارد. و با دلیل موجه ، از سال 2016 دولت یک سری اصلاحات را با هدف کارآمدتر کردن مدیریت مالیات آغاز کرده است.

[ad_2]

source