کتاب Best Riddles Ever : Jokes for Kids

[ad_1]

من یک عدد عجیب و غریب هستم. یک تک بگیرید و حالا من حتی. شماره من چیه؟ هفتم: چه چیزی دستی دارد اما کف نمی زند؟ چه کسی می گوید پازل فقط برای بزرگسالان است؟ این کتاب برای کودکان کنجکاو و شایان ستایش که از به کار انداختن ذهن خود لذت می برند بسیار مناسب است. آن را با صدای بلند بخوانید تا همه به آن بپیوندند ، یا در سکوت آن را برای یک وقت سرگرم کننده برای کل خانواده کشف کنید! کودکان می توانند همزمان ذهن خود را ورزش کنند و از آن لذت ببرند. چه کسی می داند ، شما ممکن است کمی بلند بلند بخندید به یاد داشته باشید: وقتی همه چیز اشتباه است ، شما همیشه می توانید روی انگشتان خود حساب کنید!

[ad_2]

source