کتاب Between the Dark and the Daylight

[ad_1]

در دنیای محافظ زیرزمینی ساخته شده از بتن مسلح ، اینجاست که دشمنانشان می توانند روز به روز ، سال به سال به دیوارهای آنها حمله کنند و سرانجام از آنجا عبور خواهند کرد ، پس چه اتفاقی می افتد؟ Algis Budrys نویسنده نامزد جایزه هوگو و سحابی برای Rogue Moon و Michaelmas بود.

[ad_2]

source