کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations

[ad_1]

با نگاهی به سنتهای مختلف تفکر و آزمایش جهان وطنی ، این دوره در حال تکامل ، احیای معاصر جهان وطنی را به عنوان پاسخی به چالشهای زندگی در جهانی بهم پیوسته بررسی می کند. از طریق یک رویکرد بین رشته ای منحصر به فرد ، بحث را فراتر از جهانی بودن یک جانبه جهان یورو-آمریکایی می برد و به بررسی تعدد تحولات جهانی می پردازد. این مجموعه س questionsالات اصلی درباره مسئولیت جهانی ، شهروندی و عدالت جهانی و همچنین اهمیت گفتگوی بین تمدن ها ، فرهنگ ها ، ادیان و سنت ها را برجسته می کند. این ابعاد اخلاقی و سیاسی جهانی شدن را بررسی می کند و مسیرهایی را برای عبور از جهان وطنی از طریق پیگیری جهان وطنی پسااستعماری مشخص می کند که با عدالت جهانی ، گفتگوهای بین تمدن ها و عزت برای همه مشخص می شود.

[ad_2]

source