کتاب Bibliographie zu den Handschriften vom Toten Meer

[ad_1]

مجموعه BZAW مجموعه ضمائم در همه زمینه های علوم عهد عتیق منتشر می شود. تمرکز بر کتاب مقدس عبری ، قبل و بعد از یهودیت باستان و همچنین پیامدهای فراوان آن در فرهنگ های همسایه جهان باستان شرقی و هلنیستی روم است.

[ad_2]

source