کتاب Billion Marriage: CEO’s Dear Wife : Volume 3

[ad_1]

در این مهمانی کسی بی ادبانه گفت که دختران خانواده سونگ در چنین جوانی لجام گسیخته و بی بند و باری هستند ، اگر نمی توانید صحبت کنید با مردان زندگی نامناسبی دارند ، دهان سگ خود را ببندید ، نگاه چی مو مانند سمی بود افرادی که به او نگاه می کنند باعث ترس در دل کسانی می شود که مردم مینگ سیتی می دانستند که خانواده سونگ یک خانواده ثروتمند و با نفوذ است ، اما آنها نمی دانستند که شخصی که در دانشگاه دستکاری می کنند چی موزین است.

[ad_2]

source