کتاب Bio- and Nanosorbents from Natural Resources :

[ad_1]

این کتاب با تمرکز ویژه بر روی موادی که در تصفیه آب کاربرد دارند ، در زمینه نانوجاذب های حاصل از پلیمرهای طبیعی مروری دارد. آنها شامل مواد طبیعی با اسکلت آلی یا معدنی هستند که می توان مواد نانو را از آنها تولید کرد. بنابراین این نانومواد می توانند برای تقویت ماتریس های دیگر مورد استفاده قرار گیرند و در شکل اصلی خود دارای بازده جذب فوق العاده ای هستند. موادی که در این کتاب منشأ طبیعی یا بیولوژیکی دارند ، خود را به عنوان سازگار با محیط زیست و غیر سمی تشخیص می دهند. در این کتاب چگونگی ترکیب و بهره برداری از این مزایای مطالب توصیف شده بیان شده است. بنابراین ، این به عنوان یک الهام بخش برای نوآوری در استفاده از فناوری های جدید ، مورد توجه شیمی دانان ، دانشمندان علوم نانو ، مهندسان محیط زیست و همه دانشمندانی است که در زمینه آلودگی و درمان آب کار می کنند.

[ad_2]

source