کتاب Biodemography of Fertility in Japan :

[ad_1]

این کتاب داده های اصلی در مورد عوامل تقریبی باروری در ژاپن را ارائه می دهد. هدف آن تقسیم سطح پایین باروری در ژاپن به اجزای فیزیولوژیکی ، رفتاری و اجتماعی است. علاوه بر این ، این کتاب مطالعات قبلی در مورد عوامل تقریبی باروری در ژاپن را بررسی می کند و داده ها را با سایر کشورها مقایسه می کند. این کتاب اولین کتابی است که به طور خلاصه پروژه های تحقیقاتی قبلی انجام شده در ژاپن راجع به این موضوع ارائه می دهد و جهت تحقیق در آینده را برای پر کردن شکاف های تحقیق باقی مانده پیشنهاد می کند. علاوه بر این ، این امر از لحاظ اجزای جمعیتی حیاتی ، شباهت ها و تفاوت های بین سطح باروری در ژاپن و سایر کشورها را روشن می کند ، به خوانندگان کمک می کند تا مکانیسم های تغییر باروری در ژاپن را درک کنند.

[ad_2]

source