کتاب BIOS Instant Notes in Ecology

[ad_1]

این کتاب برای دستیابی سریع و آسان دانشجویان به مواد اصلی محیطی جهت کمک به یادگیری و مرور طراحی شده است. موضوعات کلیدی مانند جمعیت و تعاملات ، اکوسیستم ها ، ژنتیک جمعیت ، الگوهای جامعه و بسیاری موارد دیگر در بخش های قابل مدیریت ، همه منابع متقابل ، سازمان یافته اند تا امکان پیمایش آسان از طریق اطلاعات را فراهم کند.

[ad_2]

source