کتاب Biotechnological Applications of Extremophilic Microorganisms

[ad_1]

این کتاب مروری گسترده بر نحوه استفاده ارگانیسم های خشن در بیوتکنولوژی از جمله تولید و تجزیه ترکیبات دارد. این بسیاری از اکتشافات و برنامه های اخیر مربوط به انواع زیادی از ارگانیسم های شدید را با در نظر گرفتن پروکاریوت ها و همچنین یوکاریوت ها مرور می کند.

[ad_2]

source