کتاب Bison: Discover Pictures and Facts About Bison For Kids! A Children's Farm Animals Book

[ad_1]

آیا فرزند شما عاشق بیسون است؟ در این 10 واقعیت برخی اطلاعات شگفت انگیز درباره گاومیش کوهان دار را پیدا کنید. آنها در این مورد یاد می گیرند و به دوستان مدرسه خود در مورد این موجودات شگفت انگیز می گویند و چه کسی می داند ، شاید این اطلاعات اضافی در مورد گاومیش دوستان آنها را تحت تأثیر قرار دهد و همچنین به آنها در انجام تکالیف کمک کند.

[ad_2]

source