کتاب Black Bears: Discover Pictures and Facts About Black Bears For Kids! A Children's Bears Book

[ad_1]

خرس های سیاه اغلب به عنوان جمع کننده اردوگاه شناخته می شوند ، زیرا آنها غذای مانده اردوگاه را می خورند ، اما این حیوان در آمریکای شمالی بیش از این است. در این صورت ، کودک شما همه چیز را در مورد خرس های سیاه ، و آنچه که آنها انجام می دهد ، همراه با برخی از اطلاعات عالی در مورد رفتارهایشان یاد می گیرد.

[ad_2]

source