کتاب Black Book of Poems II

[ad_1]

این مجموعه از ونسان ك. هونانیان ، اولین نویسنده پرفروش كتاب شعر سیاه ، دومین مجموعه شعر که مدتها در انتظارش بود ، رویکردی صریح و طراوت بخش به زندگی و عشق را ارائه می دهد که برای همه واقع بینانه و قابل تعمیم است. کتاب سیاه شعر II که بیشتر در قسمت های گسترده و قافیه ای نوشته شده است ، بستری غیر تهدیدآمیز برای تأمل و تدبر در سخت ترین چالش های زندگی فراهم می کند.

[ad_2]

source