کتاب Black in America

[ad_1]

از امروز بیش از چهارصد سال پیش ، زمانی که اولین بردگان آفریقایی مجبور به کار در مزارع استعمار ویرجینیا شدند ، سیاه پوستان از تعصب نژادی رنج می برند. در سال های اخیر ، آفریقایی آمریکایی ها قربانی تیراندازی پلیس و همچنین تعصب نژادی در دانشگاه ها و مکان هایی که خرید می کنند ، شده اند. رنگ مشکی در آمریکا بررسی می کند که تعصب چگونه به نظر می رسد ، چقدر گسترده است ، چگونه بر افراد واقعی تأثیر می گذارد و تلاش هایی که برای رفع آن انجام شده است.

[ad_2]

source