کتاب Black Lives Matter at School : An Uprising for Educational Justice

[ad_1]

پس از یک وبینار قدرتمند که در آن معلمان ده شهر شرکت داشتند و اقدامات شگفت انگیزی را که برای حمایت از هفته اقدام ملی برای زندگی سیاه در مدرسه انجام داده بودند ، توضیح داد ، دنیشا جونز با جسی هاکوبیان تماس گرفت تا به آنها پیشنهاد کند این داستان ها را در یک کتاب جمع آوری کنند. ماده زندگی سیاه دانشکده با موفقیت دروس را از چالش های موفقیت آمیز تا نژادپرستی نهادی که از طریق جنبش BLM مدرسه به دست آورد ، رواج می دهد. این کتابی است که می تواند صدها یا هزاران معلم را برای پیوستن به جنبش BLM در مدرسه تشویق کند.

[ad_2]

source