کتاب Black Widow Spider

[ad_1]

عنکبوت های بیوه سیاه ممکن است کوچک باشند ، اما قدرتمند هستند. این عنوان عنکبوت های بیوه سیاه را به خوانندگان معرفی می کند ، چرا و چگونه آنها از سم قدرتمند خود استفاده می کنند. این عنوان در سطح 1 است و به طور خاص برای خوانندگان مبتدی نوشته شده است. آنها با استانداردهای هسته مشترک مطابقت دارند و با استانداردهای ایالت مرتبط هستند. خط تیره! این اثر از Abdo Zoom ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

source