کتاب Blake Blacks Out

[ad_1]

بلیک عالی است. خوب ، حداقل اینطور به نظر می رسد. موهایش ضخیم است. ویژگی های او زیبا است. همه او را دوست دارند و با ناامیدی بلیک ، همه عاشق او می شوند یا حداقل می گویند دوست دارند و بعد اتفاقی می افتد. بلیک غش کرد. در آن مهمترین لحظات ، بلیک بیهوش است و بعد از 101 قرار ملاقات تکان دهنده ، بلیک پیشنهادی را از مردی دریافت می کند که قسم می خورد می تواند از عهده آن برآید. اما آیا جروم سکسی می تواند آنچه که بلیک بزرگترین نقص خود می داند نادیده بگیرد؟

[ad_2]

source