کتاب Cabaret Louise : Louise Michel, Louise Attaque, Rimbaud, Hugo, Johnny, Mai 68

[ad_1]

این یک کاباره دیوانه و خشمگین است که از لوئیز میشل در طول کمون پاریس ، خیانت به جمهوری ، عزاداری در تقبیح لوئی شانزدهم ، بازگشت جانی هالی دی ، شاعر هوگو و معاشقه او پیروی می کند … داستان جذب نشده است … همانطور که این قسمت با شکوه و غم انگیز کمون پاریس در سال 2003 جذب نشده است.

[ad_2]

source