کتاب Cadmium based II-VI Semiconducting Nanomaterials : Synthesis Routes and Strategies

[ad_1]

این کتاب یک دیدگاه فنی و یک مروری جامع از تلاش های تحقیقاتی مربوط به نیمه هادی نانومواد کادمیوم II-VI را ارائه می دهد. این مقاله آخرین اطلاعات مربوط به روشهای مختلف سنتز را برای تهیه این مواد با استفاده از انواع استراتژیهای تجربی توصیف می کند. اثرات رادیکال های مصنوعی بر خصوصیات ساختاری ، حرارتی ، مکانیکی ، شبکه ای ، الکترونیکی و نوری و خصوصیات حمل کننده حامل این ساختارهای نانو به طور سیستماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این کتاب می تواند طیف وسیعی از خوانندگان هدف متشکل از دانشجویان ، محققان ، دانشمندان ، تکنسین ها ، دانشگاهیان و صنعتگران را به درد بخورد ، زیرا نیمه هادی های پایه کادمیوم به لطف ویژگی های نوآورانه خود از تحقیقات و علاقه صنعتی زیادی برخوردار هستند.

[ad_2]

source