کتاب Calcification in Biological Systems

[ad_1]

کلسیفیکاسیون در سیستم های بیولوژیکی مجموعه مقالات اخیر مربوط به کلسیفیک را در انواع سیستم های بیولوژیکی ارائه می دهد. مقالات بررسی ساده ادبیات نیستند. هر مقاله منعکس کننده تجربه شخصی نویسنده (ها) است و سرشار از انتقاد و پیشنهادات سازنده است. مباحث از فرآیندهای اساسی مولکولی گرفته تا مشکلات ساختاری عمومی در سیستم های مختلف مانند موجودات تک سلولی و بافت های اسکلتی انسان است. از آنجا که کلسیفیکاسیون در پادشاهی حیوانات بسیار رایج است ، این کتاب سعی در دستیابی به سنتز نهایی یافته های موجود و ایده های فعلی ندارد. در عوض ، مزیت آن در توانایی مفید بودن برای محققانی با زمینه های مختلف علمی و مناطق مورد علاقه نهفته است.

[ad_2]

source