کتاب Called to Teach : Excellence, Commitment, and Community in Christian Higher Education

[ad_1]

آموزش تماس برای افراد مختلف معنای مختلفی دارد. با این حال ، این گروه معتقدند که کار فداکارانه در حرفه معلمی ، حداقل توسط تعالی ، تعهد و اجتماع متمایز است. نمایندگان رشته های متنوع و دیدگاه های نهادی از یک دانشگاه تحقیقاتی مسیحی ، همکاران تأملاتی را براساس تجربه شخصی ، داده های تجربی و مدل های نظری ارائه می دهند. این گروه گسترده ، بینش ، تشویق و چالش معلمان را در همه زمینه های آموزش عالی مسیحی فراهم می کند. با توجه به میراث تدریس تدریس شده در دانشگاه بایلور ضمن بررسی آینده آموزش عالی ، این گروه برای مسیحیانی تدریس می شود که در آموزش عالی تدریس می کنند اما همچنین متعهد به تحقیق و آموزش تحصیلات تکمیلی هستند.

[ad_2]

source