کتاب Cameroun 2010-2020 : Essais, nouvelles et commentaires politiques

[ad_1]

این کتاب یک دهه مداخلات در حوزه های اجتماعی و سیاسی قاره آفریقا را با کامرون به عنوان نقطه اصلی ارائه می دهد. نویسنده خواننده را به فرهنگ خود ، در زندگی روزمره کشورش و فراتر از آن راهنمایی می کند. این برنامه ما را دعوت می کند تا با هم درباره آینده آفریقا ، آینده کامرون و مهمتر از همه در مورد کار تعیین کننده ای که برای خارج شدن از هرج و مرج سیاسی که سیاستمداران مردم خود را به هم متصل می کنند ، باید انجام شود ، فکر کنیم.

[ad_2]

source