کتاب Candya Dehawkness – The Mask of Meenes

[ad_1]

وی در حالی که با نزدیکترین متحد خود به کاندیا دهاوکس وارد سیستم مادرسالار شمالی می شد ، با یک معضل صد ساله روبرو می شود: ماسک منیس چیست؟ کاندیا با داشتن یک کاهن مرموز ، یک خانواده جدید برای محافظت از او و سایه های یک دشمن قدیمی که بر فراز او قرار دارد ، باید بین یخ های ابدی ، آن سوی دریا و زیر دریا و به عمیق ترین شکست های جهان سفر کند! اشباح ، سایه های تاریک ، تحولات و افشای غیرممکن در هر قدم او را دنبال می کنند و بیرحمانه ترین دشمن او با آنهاست: ذهن او. جهنم واقعی مشت یخی است که در قلب شما گیر کرده است!

[ad_2]

source