کتاب Canoeing in the Wilderness

[ad_1]

من هرگز فکر نمی کردم که چنین تاریکی در تاریکی بیابان برای من وجود داشته باشد. مقاله نویس برجسته آمریکایی با کایاک در بیابان ، سفر خود را از جنگل های ماین در اواسط قرن 19 امریکا به روشنی روایت می کند. چشم اندازهایی که با آنها روبرو می شود ، هم جذابیت و هم وحشی بودن طبیعت را که توسط انسان مدرن دست نخورده است ، به یاد می آورد. تورو در یک نوع جذاب و توصیفی ، عشق ذاتی به دنیای طبیعی را نشان می دهد که میراث او را به عنوان یک مدافع بزرگ محیط زیست تثبیت کرده است.

[ad_2]

source