کتاب Canonization of Gods and Tribulation of Devils : Volume 3

[ad_1]

در میان خدایان ، جمله ای قدیمی وجود داشت که می گفت خدایی هزار سال پیش قتل کرده است. قتل عام بیش از هزار سال پیش در واقع کشمکش بین کشاورزان انسانی و دامداران بود. هزار سال دیگر مسابقه دیگری برگزار می شود. با این حال ، رقابت هزار سال پیش حتی تلخ تر بود. چه کسی پیروز نهایی در نبرد بین پیشینیان مسیر جاودانه و پیشینیان پادشاهی شیطان خواهد بود؟ این یک مصیبت آسمانی بود. فقط یک شخص به اندازه آسمانی می تواند از این جان سالم به در ببرد. او در دنیا متولد شد!

[ad_2]

source