کتاب Ce qui bat

[ad_1]

الهام شاعرانه اغلب با یک فضای داخلی همراه است. اما این فراموش می کنیم که کارکرد شاعرانه زبان نیز رابطه ما با افراد زنده را روشن می کند تا بتوانیم با زمین و بهشت ​​گفت و گوی مثمر ثمر و با هدف غنی سازی زندگی خود بسازیم. هر صدا زمان صمیمی خود را دارد ، آهنگ افسار گسیخته ای که در خون ما می زند و به جلو و عقب حرکت می کند. در این کتاب ، زمین و آسمان به ما حمله می کردند ، مانند متحدان اصلی که برای خوشبختی به ما حمله کردند.

[ad_2]

source