کتاب Celebrating All Appearances

[ad_1]

جوامع ما زمانی قوی تر می شوند که دور هم جمع شویم و برای درک ، حمایت و جشن یکدیگر وقت بگذاریم. در جشن گرفتن همه ظاهرها ، خوانندگان اهمیت پذیرش و همدلی را در رابطه خود با ظاهر ، چه انتخابی و چه ژنتیکی ، و نحوه انجام آنها در زندگی روزمره می آموزند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) از ذهنیت رشد همیشه پشتیبانی می کنند ، در حالی که فعالیت های “رشد با اهداف” و “تمرین های ذهن آگاهی” در انتهای کتاب باعث تقویت محتوا می شود. تصاویر پر جنب و جوش ، تمام رنگی و متن کاملاً مسطح ، خوانندگان جوان را به عنوان اطلاعات بیشتر در مورد احساسات ، درگیر خود می کند. همچنین شامل ستون های کناری ، فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و نکاتی برای معلمان و مراقبان است. جشن گرفتن همه حضورها بخشی از مجموعه جشن های جامعه ما در Jump است!

[ad_2]

source