کتاب Celebrating All Personalities

[ad_1]

جوامع ما زمانی قوی تر می شوند که دور هم جمع شویم و برای درک ، حمایت و جشن یکدیگر وقت بگذاریم. در تجلیل از همه شخصیت ها ، خوانندگان اهمیت ارتباط و همدلی را در ارتباط با شخصیت ها و ویژگی های مختلف و نحوه تمرین آنها در زندگی روزمره می آموزند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) از ذهنیت رشد همیشه پشتیبانی می کنند ، در حالی که فعالیت های “رشد با اهداف” و “تمرین های ذهن آگاهی” در انتهای کتاب باعث تقویت محتوا می شود. تصاویر پر جنب و جوش و رنگارنگ و متن دقیق تخت خوانندگان جوان را به عنوان خوانندگان بیشتر در مورد همدلی و فراگیری جذب می کنند. همچنین شامل ستون های کناری ، فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و نکاتی برای معلمان و مراقبان است. بزرگداشت همه شخصیت ها بخشی از Jump است!

[ad_2]

source