کتاب Celebration of the Word of God : A Liturgical Enquiry

[ad_1]

این کتاب بر دعوت پاپ فرانسیس و شورای دوم واتیکان برای برگزاری جشن مفصل کلمه متمرکز است. این بر اساس کمبود کلام خدا در مجالس و آیین های مذهبی استوار است. با توجه به چارچوب الهیاتی و مذهبی خود بر اساس متن مقدس مقدس (SC) No. 35 ، این مطالعه با هدف بحث در مورد کشف مجدد قدرت کلام خدا است. در این کار از روش تحقیق کتابخانه ای ، روش پیمایشی اجتماعی و تفسیر آیین مقدس استفاده شده است. این کتاب به برخی از چالش ها و موضوع گشایش آیین مذهبی در تبلیغ کلمه نبوی در آیین سنتی آفریقا (ATR) می پردازد. برخی از توصیه های عملی ارائه شده است تا بتواند نشانه های مناسبی برای مراسم مذهبی لازم باشد که در کلیسای قرن بیست و یکم در آفریقا و فراتر از آن مورد نیاز است.

[ad_2]

source