کتاب Celsus und Origenes : Das Gemeinsame ihrer Weltanschauung. Eine Studie zur Religions- und Geistesgeschichte des 2. und 3. Jahrhunderts

[ad_1]

سری پیوست های BZNW یکی از محبوب ترین مجموعه های بین المللی کتاب در مورد علوم عهد جدید است. از سال 1923 او تحقیقات پیشگامانه ای را در مورد مسیحیت اولیه و موضوعات مرتبط منتشر کرد. این مجموعه از نظر تاریخی و انتقادی لنگر انداخته شده و همچنین برای رویکردهای روش شناختی جدیدی که درک ما از عهد جدید را تقویت می کنند ، باز است.

[ad_2]

source